Projektiranje je osnova i najvažnija djelatnost naše tvrtke i područje u kojem naš tim najbolje izražava svoje vještine. No projektiranje se ne sastoji samo od crtanja već za sobom povlači niz drugih aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost za naše klijente.
Od početne analize parcele, do prikupljanja osnovnih parametara za veličinu, vrstu i namjenu građevine, do čistog projektiranja i oblikovanja zadatak je arhitekta uklopiti projekt sa parcelom zadovoljavajući pri tome zakonske standarde, funkcionalnost, estetiku i uklapanje u okoliš.Jednom usaglašeni u željama i mogućnostima, arhitekt i investitor mogu se upustiti u projekt.
Novi Zakon o gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine ukinuo je prethodne dvije kategorije zgrada: ispod 400m2 i iznad 400m2.
Sve je također svedeno samo na jednu dozvolu koja se jednostavno zove Građevinska dozvola i koja ima određeni vijek trajanja. Osim trajanja dozvole propisana je i dugotrajnost gradnje što može biti od tri do deset godina ovisno o jednoj od pet skupina u kojoj se zgrada nalazi.Skupine su uvjetovane posebnim uvjetima koji se nameću za buduću zgradu i parametrima prostornog plana za česticu gdje se predviđa gradnja.Za sam postupak gradnje i najvažnije faze u postupku, pozivamo vas na naš matični portal gdje smo nastojali što zornije ilustrirati 10 ključnih koraka u projektiranju i izvedbi.
Naš tim kvalitetno je uhodan u sve spomenute aktivnosti, uključujući i konačnu zadaću što je ishođenje uporabne dozvole.