Kvalitetno arhitektonsko i građevinsko projektiranje
Projektiranje je postupak u kojem se izrađuje projekt unutar zakonskih okvira određenih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.
Razlikujemo tri vrste projekta: Idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt.

pr-1

KOJE PROJEKTE MOŽE SADRŽAVATI GLAVNI PROJEKT I O ČEMU OVISI SADRŽAJ?
Ovisno o tehničkoj strukturi građevine, glavni projekt može sadržavati više vrsta projekata:
– arhitektonski projekt (u arhitektonskom projektu mora biti fizika zgrade i sve suglasnosti koje su navedene u lokacijskoj dozvoli /Elektra, Vodovod, Kanalizacija, Promet, MUP, Plinara, Elektroprivreda, Suglasnost sanitarne inspekcije itd./),
– građevni projekt,
– projekt konstrukcije (statika),
– projekt instalacije vodovoda i kanalizacije
– strojarski projekt, ako grijanje nije na kruta goriva i ako se traži prisilna ventilacija ili klimatizacija,
– projekt zaštite na radu,
– projekt elektro instalacija,
– projekt ugradnje opreme,
– druge potrebne vrste projekata (projekt temeljenja, tehnološki projekt, projekt krajobraznog uređenja i dr.).

KOJI JE SADRŽAJ PROJEKATA KOJI SU SASTAVNI DIO GLAVNOGA PROJEKTA?
Projekti, ovisno o vrsti građevine, sadrže:
– nacrte,
– tehnički opis,
– procjenu troškova gradnje,
– podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima koji su poslužili kao podloga za izradu projekata,
– proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava i dr. kojima se dokazuje da je građevina projektirana prema odredbama Zakona o gradnji,
– program kontrole i osiguranja kakvoće,
– elaborat postupanja s otpadom ako se radi o opasnom otpadu, u skladu s propisom o postupanju s opasnim otpadom,
– izvadak iz katastarskoga plana s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama, a za građevine koje se grade na većem području situacija građevine može se prikazati na osnovnoj državnoj karti, odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila,
– posebne tehničke uvjete gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada, u skladu s propisom o postupanju s otpadom,
– plan posebnih dijelova zgrade (projekt etažiranja), uglavnom se radi nakon završenog objekta, prema stvarnoj izmjeri.