Geodetski nadzor je kontrola ispravnosti izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti izvođenja radova sa projektom od strane investitora. Nadzor građenja je i zakonska obaveza investitora (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07). Geodetski nadzor uglavnom se obavlja kod izgradnje prometnica, zbog kompleksnosti projekta i prostorne rasprostranjenosti izvođenja objekta.

Prva kontrolna mjerenja se provode izmjerom postojećeg stanja, tj. kontrolom geodetske situacije koja se koristila za projektiranje. Cilj je ove kontrole utvrđivanje mogućih razlika, koje mogu biti i znatne, naročito ako je između izrade situacijskog nacrta i izrade projekta prošlo više vremena ili je situacijski nacrt izrađen s relativno manjom točnošću – primjerice aerofotogrametrijskom metodom. Nakon toga se u toku izvođenja radova kontrolira izvedenost pojedinih slojeva prometnice sukladno projektu. Tek nakon obavljenih kontrolnih mjerenja u sklopu geodetskog nadzora izvođenja projekta, upisom odobrenja u građevinsku knjigu, izvođaču se odobrava početak izvođenja sljedeće faze projekta.

Prije samog početka rada na gradilištu investitor je dužan geodetskom nadzornom inženjeru predati projektnu dokumentaciju, iskolčenu trasu objekta i operativne poligone s kojih se iskolčila trasa.